نوشته‌ها

رنگ نانو برای دیوار

رنگ نانو برای دیوار

رنگ نانو برای دیوار مانند روکشی است که می تواند خصوصیات یک سطح یا ماده را با توجه به پارامترهای تعریف شده توسط کاربر تغییر دهد. مانند رنگ معمولی ، رنگ نانو به عنوان مایع استفاده می شود و سپس سخت می شود. مایع حاوی معلق ذرات میکروسکوپی به نام نانولوله است که با تغییر شرایط بیرونی یا هنگام دادن دستور خاص ، رفتار آنها تغییر